ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

van:
The Music House Scharrenberg
Steenstraat 62
6828 CN Arnhem


Hierna te noemen: verkoper


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


• De verkoper: The Music House Scharrenberg gevestigd aan de Steenstraat 62 te Arnhem die deze voorwaarden toepast;

• De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening

van een bedrijf of beroep;

• De overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper en de koper;

• De zaak: het artikel, de artikelen en/of diensten waarover een overeenkomst tot koop en

verkoop wordt gesloten;

• De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een

roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in dienst van de gebruiker

van de algemene voorwaarden, en de consument, een natuurlijk persoon, die niet handelt in

de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper

en de koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de

verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm,

tenzij de verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk

aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum

bepaalbaar.

2. De verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding

hiervan schriftelijk door de consument, binnen 30 dagen geschiedt. De in aanbiedingen en

offertes vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW maar exclusief de wettelijk

verplichte verwijderingsbijdrage en eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders

aangegeven.

3. De verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de

consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer

gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een

onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de

in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven

prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van een overeekomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van de verkopers

aanbod.

 

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel of magazijn van de verkoper.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter

beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies, noodzakelijk voor de levering van de gekochte zaak, dan zullen de voor levering

bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat de verkoper hem

hierover heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen de verkoper en de koper bezorging of verzending overeen, dan geschiedt de

bezorging of verzending van de aankopen op kosten van de koper, tenzij de verkoper en de

koper anders zijn overeengekomen. De verkoper behoudt het recht bij levering de kosten

voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan de verkoper de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper

de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de

overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de verkoper ter beschikking

heeft gesteld.

7. Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een

opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de

opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake

is van overmacht. Bij overschrijding van dit termijn, dient de koper de verkoper schriftelijk

in gebreke te stellen.

 

Artikel 6 Vervoer

1. Alle door koper bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, door de

verkoper afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen

op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de

koper te zijn verleend.

2. Het transport van de goederen zal op een door de verkoper te bepalen wijze geschieden.

3. De verkoper is verzekerd voor schade die is ontstaan bij of door transport. Bij in ontvangst

name en dus acceptatie van de zaak door de koper, vervalt iedere vorm van

aansprakelijkheid van de verkoper op eventuele schade aan de zaak ontstaan bij of

door het transport.

4. Indien het vervoer van de goederen om redenen afhankelijk van de wil van de koper niet

kan doorgaan, dan is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper

op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te

vorderen.

 

Artikel 7 Garantie

1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en

normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken bestemd zijn voor

het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de

overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de verkoper.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering.

4. De verkoper verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt

het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de geleverde zaak niet voldoet aan deze garanties, dan zal de verkoper de zaak

binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze

niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, binnen

de eerste 6 maanden na de aankoopdatum naar keuze van koper de zaak vervangen of

zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich per ommegaande

de te vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en het eigendom daarover aan gebruiker

te verschaffen. Na de termijn van 6 maanden na de aankoopdatum zal de verkoper

zorgdragen voor herstel van de zaak.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van

slijtage van draaiende of wrijvende onderdelen, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of

wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper of derden wijzigingen

hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben

aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Beoordeling over de toepasselijkheid van de garantieclaim geschiedt door een

geautoriseerde technicus gelieerd aan de groothandel van de zaak.

8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit

een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is

de verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de

garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in

deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en

de hoedanigheid van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd.

 

Artikel 8 Monsters en modellen

1. Indien door de verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan de koper, dan

staat de verkoper er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het

tonen gold als wijze van aanduiding.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper blijft eigenaar van de zaak zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn

betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in

zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

 

Artikel 10 Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval

binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te

onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is

overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer

gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan de

verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de

gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk

binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid

van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de verkoper gerechtigd alle

kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in

rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot

afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren,

dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de

wijze zoals door de verkoper aangegeven.

 

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst

zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk

worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper te wijzen

derden worden gebracht.

 

Artikel 12 Prijsverhoging

1. Indien de verkoper met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs

overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de

prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de

overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden

ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een

bevoegdheid of een op de koper rustende verplichting ingevolge de wet, of indien bedongen

is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 13 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 30 dagen na

factuurdatum, op een door de verkoper aangegeven wijze.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim;

de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente

verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de

wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de

verkoper en de verplichtingen van de koper jegens de verkoper onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst

plaatsvinden en móet betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal in het algemeen een vooruitbetaling van ten

hoogste 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen

enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of

aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. De verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis is gekomen dat omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er

goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de

verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de

tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is.

2. Voorts is de verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn

dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de koper

onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering

incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de

Nederlandse rechtspraak algemene erkende methoden in incassozaken.

2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de

uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de koper aan de verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij

zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de verkoper

zich de rechten en bevoegdheden voor die de verkoper toekomen op grond van de

Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard

van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte

ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)

bestanden, blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden

ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door de verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,

films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te

worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de

verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden

gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. De verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de

verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is

geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan

wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak,

dan wel terugbetaling van de koopprijs. Verkoper is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor

geleden schade of de eventueel gederfde winsten als gevolg van een gebrekkige zaak

3. Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te

wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig

of oneigenlijk gebruik van de koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe

schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper

of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 19 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun

rekening komt.

2. De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten

nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

schade aan de andere partij.

4. Voor zover de verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de

verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat

te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk

overeenkomst.

 

Artikel 20 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd van geschillen kennis te

nemen. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet

bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is het Nederlands recht van

toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN KOPEN OP AFSTAND

Artikel 22 Aankoop op afstand

1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij

tussen de verkoper en de koper anders is overeengekomen.

2. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte

stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en

bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel

nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.

 

Artikel 23 Zichttermijn en uitsluitingen

1. In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van zeven werkdagen van kracht

zijn, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen

is conform lid 3.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de

mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van

de rechtstreekse kosten van ver- en retourzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan

wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de

betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Op

voorhand uitgesloten van herroeping zijn opname- en computer- en

muziekinstrumentenapparatuur waarvan de seal verbroken is of is geweest, goederen die

volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een

duidelijk persoonlijk karakter hebben, cd’s en software waarvan het seal verbroken is of is

geweest en indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de

koper, is begonnen vóór de beëindiging van de termijn van zeven werkdagen.

4. De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door

verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

5. Bij beroeping op het zichttermijn en reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte

kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor rekening van de koper zijn. Ook het reizen

van het goed van koper naar verkoper is voor rekening van de koper.

 

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde

van het totstandkomen van de overeenkomst.

3. Deze voorwaarden liggen in al onze vestigingen ter inzage en worden tevens op verzoek

van de koper kosteloos toegezonden.